Výstupy z onkologických registrů v odborné literatuře

Naše společnost poskytuje technologické a analytické zázemí klinickým registrů České onkologické společnosti ČLS JEP pro monitoring účinnosti a bezpečnosti cílené léčby zhoubných nádorů. I v roce 2016 se analýzy dat z těchto registrů staly podkladem pro řadu článků publikovaných v mezinárodních odborných časopisech.


Bráno podle výše impakt faktoru je zcela jistě nejzajímavějším výstupem článek založený na datech registru RENIS s názvem Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis, který vyšel v časopisu European Urology (IF 16,265).

Nejvíce článků vzniklo na analýzách z registru TULUNG (celkem 6), u registrů CORECT a RENIS to bylo po 2 článcích.

Registr CORECT:

Registr RENIS:

Registr TULUNG:

4. 5. 2017


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.