Everything you need

Služby


Klinický výzkum a registry

Farmakoekonomika

Farmakovigilance

Analýza dat

IT služby

Konzultace a školení

Klinický smluvní výzkum a zdravotnické registry

Naše společnost vyvíjí a provozuje komplexní systémy pro sběr, validaci a analýzu klinických dat s využitím lokálních i webových technologií. IBA, s.r.o., spravuje zdravotnické registry a výzkumné klinické projekty, národní i mezinárodní. V této souvislosti jsme schopni nabídnout profesionální služby a zázemí, které takové projekty potřebují: dokážeme zajistit kompletní servis spočívající především v designu studie/registru, návrhu CRF/eCRF, tvorbě řešení, technickém zajištění, reportingu, monitoringu a provedení statistické analýzy, a to nejen v rámci ČR, ale i na mezinárodní úrovni. Systémy splňují nejvyšší nároky, a to jak legislativní, tak technologické.

IBA, s.r.o., je schopen garantovat návrh, vývoj, implementaci a správu software v oblasti zdravotnické informatiky. Jedná se zejména o systémy pro multicentrický sběr dat včetně modulů pro jejich analýzu a následnou vizualizaci. Nabízíme technologické inovace, které činí proces rychlejší, produktivnější a sledovatelný, speciálně navržené pro farmaceutické společnosti k provádění klinických projektů.

Součástí IT služeb je centrum uživatelské podpory – helpdesk, který aktivně pomáhá vyvíjená řešení implementovat a výrazně zprofesionalizovat i na straně konečných uživatelů. Helpdesk zajišťuje servis pro zadavatele i odborníky zapojené do projektu.


Market access a market research, farmakoekonomika

Naše společnost poskytuje podporu vybraných činností související s market access, případně je schopna zajistit kompletní služby v této oblasti. Zajišťujeme poradenství a zpracování podkladů, resp. žádosti pro stanovení ceny, úhrady a podmínek úhrady léku.

IBA, s.r.o., je schopen zpracovat analýzu nákladové efektivity (CEA, CUA) a analýzu dopadu na rozpočet (BIA) pro stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, včetně klinické dokumentace a podpory odborných společností.

Konkrétně nabízíme:

 • zajištění podkladů pro stanovení cen a úhrad nebo kompletní zajištění procesu
  • zpracování epidemiologie konkrétního onemocnění
  • mapování léčebných postupů
  • analýza nejvhodnějšího postavení LP v léčebném algoritmu
  • poradenství při strategii získání maximální ceny a výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění
  • příprava celkové strategie podání žádosti
  • vyhledávání cenových referencí v rámci EU
  • vypracování analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu do rozpočtu
 • real world evidence/data (RWE/RWD)
  • sběr dat v reálné populaci
  • analýzy léčebných postupů, potenciálu po regionech
  • příprava „value na míru“ o LP pro všechny regulátory a decision makers v systému
 • komplexní analýzy trhu (potenciál, decision makers, key opinion leaders)
 • sales force effectiveness

Farmakovigilance

V rámci neintervenčních studií a registrů se velice často sleduje také bezpečnost léčivých přípravků – farmakovigilance. Sledování bezpečnosti léčby bývá často jeden z primárních či sekundárních cílů projektu. Pro řešitele projektu jsme schopni zajistit automatizovaná online hlášení nežádoucích příhod či účinků (AE, ADR). V rámci farmakovigilančních procedur probíhají také safety reconciliation, tedy porovnání zadaných nežádoucích příhod v registru a safety databázi zadavatele. Činnost v oblasti farmakovigilance je vedena dle platných legislativních a regulatorních předpisů.

IBA, s.r.o., zajišťuje pro klienty:

 • farmakovigilanční aktivity v rámci klinického projektu
 • medical a safety servis dle plánů zadavatele
 • revize CRF/eCRF z pohledu smluvního ujednání o farmakovigilanci
 • monitoring nežádoucích příhod, reporting a rekonciliace

Analýza dat

IBA, s.r.o., disponuje širokým a vysoce zkušeným týmem analytiků klinických dat. Konkrétně nabízíme:

 • podporu při přípravě protokolu:
  • příprava/revize statistické části protokolu
  • zpracování power analýzy
  • revize CRF vzhledem ke stanoveným cílům
  • analýza dat
 • analýzu dat:
  • analýza klinických dat a zpracování analytických zpráv
  • testování hypotéz, statistické modelování  
  • prediktivní modely
  • epidemiologické analýzy
  • screeningové programy
  • Vyhodnocení real world dat, včetně kvality života pacienta a spokojenosti pacienta s léčbou
  • zpracování farmakoekonomických analýz (CUA, CEA, BIA, CMA)

IT služby

Systémoví analytici a vývojáři společnosti jsou klientům k dispozici pomoci při všech technických činnostech doprovázejících dodávky, provoz a rozvoj informačních systémů či jiných softwarových produktů.

Konkrétně nabízíme:

 • implementaci vlastních softwarových produktů
 • programování a vývoj software na míru
 • hledání optimálního technologického mixu z hlediska vytíženosti systému a úspory nákladů při vývoji i následném provozu
 • licenční poradenství
 • dohled nad kvalitou projektů (vývojový dohled), koordinace, testování

Kvalitní a promyšlená webová prezentace je vizitkou projektu nebo instituce – zprostředkovává první a rozhodující kontakt s klientem či uživatelem. Služby společnosti pokryjí celý proces tvorby webových portálů od grafického návrhu přes copywriting až po finální realizaci webu včetně nejrůznějších on line aplikací.

Konkrétně nabízíme:

 • služby grafického designu
 • vývoj a tvorbu webů
 • copywriting

Konzultace a školení

Společnost nabízí kurzy a školení v oblasti projektového managementu, data managementu, správy a validace dat. Jde o zaškolení a praktické kurzy jak na individuální bázi, tak i pro skupiny, poskytované na objednávku. Kurzy jsou připravovány na míru, dle požadavků klienta.