Efektivní komunikace lékaře s pacientem

Kurz je zaměřený prakticky a jeho cílem je zefektivnění komunikace mezi lékařem a pacienty, ale i ostatním zdravotnickým personálem a veřejností. Součástí kurzu je řada praktických cvičení a scének, což umožní aplikovat získané poznatky v praxi. K cílům kurzu patří zlepšení komunikačních a prezentačních dovedností, uplatňování aktivního naslouchání, využívání empatie, ale také asertivity při jednání s pacienty. Optimální počet účastníků je 6–10.


Počet hodin: 8 (A) / 16 (B)

Cena bez DPH: 13 217 Kč (A), 25 100 Kč (B) za osobu

Cílová skupina: lékaři, širší zdravotnický personál


Varianty kurzu:

 • Jednodenní kurz – 8 hodin – varianta A
 • Dvoudenní kurz – 16 hodin – varianta B

Zacílení / náplň:

 • efektivně komunikovat s pacienty a ostatní veřejností
 • rozvinout a prohloubit prezentační dovednosti
 • uvědomit si sílu neverbální komunikace
 • osvojit si principy vhodné argumentace
 • vhodně reagovat na vznesené dotazy
 • identifikovat možné příčiny poruch v komunikaci
 • uplatňovat zásady aktivního naslouchání při jednání s pacientem
 • uplatňovat empatii v komunikaci s pacienty
 • podávat instrukce vhodným způsobem
 • využívat asertivitu v komunikaci

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

Zdokonalíte a dále prohloubíte své komunikační a prezentační dovednosti při interakci nejen s pacienty. Pozornost bude věnována i oblasti neverbální a vokální komunikace, jejichž důležitost bývá opomíjena, a přitom mají na celkový výsledek komunikace zásadní vliv. Osvojíte si principy vhodné argumentace a techniky pro zvládání námitek a obtížných situací.

Efektivitu komunikace si vyzkoušíte prakticky ve cvičeních zaměřených například na instruování nebo aktivní naslouchání. Identifikujete možné příčiny poruch v komunikaci a naučíte se jim předcházet. Uvědomíte si důležitost aktivního naslouchání při rozhovoru s pacienty a jeho zásady budete aplikovat v praxi.

V komunikaci s pacientem si procvičíte empatický přístup, ale zároveň se naučíte být vhodným způsobem dostatečně asertivní.

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.