Komunikace & asertivita pro zdravotní sestry / bratry

Kurz je zaměřený prakticky a za cíl si klade zefektivnit komunikaci zdravotních sester / bratrů s pacienty, ale také lékaři a ostatním zdravotnickým personálem, aby došlo v krátkém čase k předání požadované informace a vzájemnému porozumění. Jako jeden z nástrojů k dosažení tohoto cíle bude akcentována asertivita a způsoby jejího využití v komunikaci s pacienty. Součástí kurzu je řada praktických cvičení a situačních scének, která umožní aplikovat získané poznatky v praxi. Optimální počet účastníků kurzu je 6 – 12.


Počet hodin: 9 - Prodloužený

Cena bez DPH: 14 133 Kč za osobu

Cílová skupina: Zdravotní sestry / bratři, širší zdravotnický personál


Varianty:

9 hodin – Prodloužený tréninkový den, složený ze 3 tréninkových jednotek

Zacílení / náplň:       

efektivně komunikovat s pacienty, lékaři a zdravotnickým personálem, aby došlo v krátkém čase k předání požadované informace a vzájemnému porozumění, identifikovat příčiny možných poruch v komunikaci, řídit rozhovor pomocí kladení otázek a aplikovat zásady aktivního naslouchání, uvědomit si sílu neverbální komunikace při jednání s pacientem, interpretovat řeč těla svého komunikačního partnera a zároveň vědomě ovládat svou vlastní řeč těla, uplatňovat empatii a lidský přístup v komunikaci s pacienty, naučit se přijímat i sdělovat instrukce tak, aby byla komunikace oboustranně přínosná a nedocházelo ke komunikačním šumům, využívat asertivitu v komunikaci s pacienty i zdravotnickým personálem.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

Rozvinete své komunikační dovednosti směrem k větší efektivitě a lepšímu vzájemnému porozumění. Identifikujete možné příčiny poruch v komunikaci a naučíte se jim předcházet. Uvědomíte si důležitost aktivního naslouchání při rozhovoru s pacienty a jeho zásady budete aplikovat v praxi.

Zaměříte se i na svou neverbální komunikaci, která při komunikaci s pacienty hraje významnou roli. Naučíte se interpretovat řeč těla druhých, ale zároveň budete vědomě ovládat svou vlastní tak, aby vám pomáhala k lepšímu porozumění a naplnění vašeho cíle.

V komunikaci s pacienty budete uplatňovat empatii a „lidskost“, ale zároveň dokážete být vhodným způsobem asertivní. Asertivní přístup si každý z účastníků vyzkouší simulovat v praxi.

Instrukce se naučíte sdělovat i přijímat tak, aby byla komunikace oboustranně přínosná a nedocházelo ke komunikačním šumům.

Ke zdokonalení vašich komunikačních dovedností a asertivity dopomohou praktická cvičení, která jsou na tyto oblasti zaměřená. 

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.